กลุ่มบริหารวิชาการ...


.......
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 ....
.......
คู่มือชุดฝึกอบรมกระบวนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ .... ( ผลงาน อ.เสวก วงษ์เจริญผล ศน.เชี่ยวชาญ)
.......
แผนแม่แบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ...
......
.
คู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ... ( ใช้ประกอบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553)
....
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน ../ การประเมินระดับพื้นฐาน / การประเมินระดับปฐมวัย ( ใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา)
........
แบบประเมินผล ปพ..ตามหลักสูตร 2551 ...
. ...... แนวปฏิบัติการเลือกสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ....

........ แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษา 2553...

........
การเตรียมข้อสอบสำหรับการติวเตอร์
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2 .ppt ..( พ.ศ. 2552 - 2561)
....
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
.....
แบบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
.....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
.....
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
.....
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา

แบบ ปพ. 5 โรงเรียนบ้านแสรออ ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย O - NET ม.3 คำสั่ง สพฐ. การใช้หลักสูตร 2551
แบบ ปพ. 1 โรงเรียนบ้านแสรออ ข้อสอบ O - NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปี 2551 ...  
แบบ ปพ. 6 โรงเรียนบ้านแสรออ แนวข้อสอบ ระดับชาติ NT, O-NET, A-NET, GAT การประกันคุณภาพภายใน
แบบ ปพ. 7 โรงเรียนบ้านแสรออ รวมแบบทดสอบ NTช่วงชั้นที่ 2 และ 3  
.............. แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ..
..............
นโยบาย 3 D ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ....
..............
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...
..............
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...
........................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
........................ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ...
.............
แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ..
............
. ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 ...
......................
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ... ( ตามรูปแบบ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ).
.............
แผนกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552 ...
.............
คู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ... ( ใช้ประกอบการจัด มหกรรมรักการอ่าน ปี 2552)
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา 2551 ตัวอย่างหลักสูตร รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน ดาวน์โหลดหลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรสถานศึกษา รร.บ้านระแงง หลักสูตร รร. วัดอัมรินทราราม หลักสูตร รร. สวายวิทยาคาร
หลักสูตรสถานศึกษา รร.หนองโตงฯ หลักสูตร รร.เมืองสุรินทร์ นำเสนอคณะกรรมการนิเทศ
............. .ผลการสอบ O-Net และสอบระดับท้องถิ่น สพท.สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2550
.......................... ผลการสอบชั้น ป.6 เครือข่ายฯเขวา ทุกโรง / ผลการสอบระดับท้องถิ่น สพท.สุรินทร์ เขต 1 /
...
.............
คุณลักษณะทาง ICT ของครูโรงเรียนในฝัน / แบบประเมินคุณลักษณะทาง ICT ของครูโรงเรียนในฝัน ...
.............
เกณฑ์การประเมินการบริหารงานวิชาการ สพท. สุรินทร์ เขต 1 ...
.......................แบบสรุปการประเมินการบริหารงานวิชาการ
...
............................. แบบประเมินโครงการสนองต่อกลยุทธ์ ...
............................. แบบบันทึลผลการปฏิบัติตามโครงการ ...
...................... แบบประเมินผลโครงการ
...

............
ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มการวัดผลทางการศึกษา ..../ แบบ ปพ. 1 / แบบ ปพ. 8 / แบบ ปพ.9 /
.............
สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550 ...
.............
ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา (Course Syllabus) ...
.............
.ตัวอย่างรูปแบบการเขียน bestpractice ...
.............
รูปแบบการเขียนรายงานตนเอง ( SAR) ... ( ตามรูปแบบ ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต 1 แนะนำ )
.. ..........
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ...
............
สรุปแนวทางการดำเนินการจัดสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2550 ..
.. ...........
การรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามกลยุทธ์ สพฐ.

...........
แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง... (สำหรับสถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ ) ...
.................................... ช่วงชั้นที่ 1
/ ช่วงชั้นที่ 2 / ช่วงชั้นที่ 3 / ช่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 1 / ช่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 2 / ่วงชั้นที่ 4 ตอนที่ 3 /
................ แบบประเมินผลตามกลยุทธ์ สำหรับสถานศึกษา ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ป.3 ... ..( ปีการศึกษา 2550)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2549 ( SAR )
.....
บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของสำนักวิชาการ สพฐ. ...
ตัวอย่างการเขียนรายงาน NT ปีการศึกษา 2548 (ชั้น ป. 3, 6 และ ม. 3)
ธรรมนูญโรงเรียน ../... ปกธรรมนูญโรงเรียน ....
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา .../... ปกเครื่องมือประเมิน .. /
เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ...
รูปแบบการเขียนรายงานตนเองสถานศึกษา (SAR) .... ( ตามแนวทางของ สมศ.)
รูปแบบการเขียนรายงานตนเองสถานศึกษา ( SAR).... ( ตามแนวทางของ สพฐ. )
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอเป็น power point ...
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบ สพท.สร.1

คู่มือการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ปี 2548 ในระดับ สพท.สร.1

รายการแข่งขันความเป็นเลิศฯ ปี 2548 ในระดับ สพท.สร.1

หลักสูตรสถานศึกษา ...... ( การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2544 และ 2551 )...
............. การเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลาง 2544 และ 2551 ...
.....สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
.....สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
.....สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
.....สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
.....สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาฯ
.....สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
.....สาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
.....สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
.....กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คู่มือการใช้หลักสูตรและระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน พุทธศักราช 2552
ตามสาระแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
...

โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551....
...เกียรติบัตรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ( คลิกข้อมูลการผ่านโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ลำดับที่ 770)

การแนะแนวการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ (สมศ.)
แนวทางการวัดผลหลักสูตรสถานศึกษา ...

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...

แนวทางการวัดผลการเรียนรู้ ...

ระเบียบการวัดผลหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวอย่างขั้นตอนและแผนการสอนวิชาลูกเสือ
แบบบันทึกนิเทศและการประเมิน
แนวทางการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ NT
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระสังคมฯ ป.5

สาระสำคัญ E - Learning
...... ระบบการเรียน E - Learning
...... นโยบายการใช้ ICT แห่งประเทศไทย
...... พ.ร.บ. การศึกษาชาติ หมวด 9 เทคโนฯ
...... พ.ร.บ. การศึกษาชาติ หมวด 9
...... WBI กับการสื่อสาร
ขอบข่ายและภารกิจงานสถานศึกษา 6 งาน

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.....
............ ช่วงชั้นที่ 2 / ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
...(จัดทำโดย..กลุ่มพัฒนาวิชาการ CEO )
สรุปแนวทางการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 ของ สมศ...บรรยายโดย ศ.ดร.สมหวัง...เมื่อวันที่ 16 ส.ค.48
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จ. อุบลราชธานี
...( คลิก )
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ...
ตัวอย่าง แผนกลยุทธ์สถานศึกษา / ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ 2 /

แบบทดสอบวิชาสังคม ชั้น ม.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตัวอย่างการบริหารวิชาการ
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ...
( สำหรับคุณครู นำไปใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ )
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ...
( สำหรับคุณครู นำไปใช้เขียนโครงการ )

ข้อมูลการจัดเตรียมเพื่อ รองรับการประกันคุณภาพภายใน รร.บ้านแสรออ ...

มาตรฐานด้านปฐมวัย มาตรฐานด้านพื้นฐาน เครื่องมือติดตาม ปีการศึกษา 2555
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพ ด้านปฐมวัย ปี 2555
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 2 การประกันคุณภาพ ด้านพื้นฐาน ปี 2555
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 3 เกณฑ์ การประเมินด้านปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 4 เกณฑ์ การประเมินด้านพื้นฐาน
  มาตรฐานที่ 6 สรุปงบหน้า การประเมินแต่ละมาตรฐาน
แบบบันทึกการกรอกผลการประเมิน ข้อมูลด้านคุณลักษณะ คิด วิเคราะห์ เครื่องมือการประเมิน ด้านปฐมวัย
แบบบันทึกสรุปผลการประเมิน ข้อมูลด้านผลการการสอบ เครื่องมือการประเมิน ด้านพื้นฐาน
ข้อมูลสภาพทั่วไป รร.บ้านแสรออ ผลการประเมินภายนอกพื้นฐาน รอบ3 คำสั่งการประเมินคุณภาพภายใน ปี2556