แบบบันทึกการสังเกตการนิเทศภายในและการประเมินผล.. ..
( ใช้เป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติงาน )

 

:: แบบสังเกตการนิเทศภายใน
:: แบบประเมินการบันทึกการปฏิบัติงาน (โครงการ)
:: แบบประเมินการประเมินผลโครงการ
:: แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:: ปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา
:: ตัวอย่างการกำหนดเนื้อสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน