กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลนักเรียน รร.บ้านแสรออ ปี การศึกษา 2554 ...
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ...

แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
( ตามรูปแบบ student)
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน ....
(ใช้สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่)
ตัวอย่างการเขียนคำขอกู้โครงการ ช.พ.ค. 6
....
( ที่มา .... คัดลอกจาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 )
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
...

การดำเนินงานสรรหาวิทยากรนอกสอนสาระประวัติศาสตร์ ตามโครงการ SP2
...

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
....
ใบเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิค นักเรียนระดับประถมศึกษา อบต.ปราสาททอง
...
โปรแกรม OBEC
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2551
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ใบประกาศเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาชนะเลิศการประกวดเว็บไซด์ ระดับ (สพท.สร.1) (ประเภทโรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นม. 3)
ใบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้จัดทำเว็บ ชนะเลิศการประกวดเว็บไซด์ ระดับ ( สพท.สร.1)
( ประเภทโรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
สรุปสาระสำคัญการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างหนังสือยินยอมของผู้ปกครองนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ...
เพลงสำหรับการสวนสนามลูกเสือ ...

..... เพลงมาร์ชเดิน / เพลงสยามมานุสติ / เพลงเดินสวนสนาม
ตัวอย่างเสื้อกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านแสรออ ...

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียน ปีการศึกษา 2556...