กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านแสรออ

ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ...
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือแจ้ง เมื่อ 12 เมษายน 2554
....

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับขึ้นแล้วรวม 13 %
...
( ที่จะใช้ย้อนหลัง 1 เมษายน 2554 )

ตัวอย่าง การรับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ ....
( สำหรับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งย้าย เตรียมมอบหมายงานในหน้าที่ )
ตัวอย่าง การรับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ (แบบที่ 2) .../ แบบที่ 3
การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
...
ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ใช้ ปี 2554 - 2558) ..
ตัวชี้บ่งและเกณฑ์การประเมินรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย ..

ตัวชี้บ่งและเกณฑ์การประเมินรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
(ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย ข้าราชการครู สังกัด สพฐ
. ...

กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธอภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553 (5 ม.ค. 2554)
..

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2553 สังกัด สพท.สุรินทร์ เขต 1
...

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมมาตรการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบ 2554 ..สพท. สุรินทร์ เขต 1 ....
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2553 สังกัด สพท.สุรินทร์ เขต 2 ...
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2553 สังกัด สพท.สุรินทร์ เขต 3 ...

แบบสำรวจข้อมูลภาคสนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ
...
( ข้อมูล P - obec เดิม )
คู่มือการประเมินสมรรถนะครู ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
....
( โปรแกรมประมวลผลการประเมินคร )...
....................... คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผล .../ โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ (สำหรับสถานศึกษา) ....

การดำเนินการจ้างวิทยากรนอก สอนสาระประวัติศาสตร์ ....
แนวทางการจัดจ้างครูสอนสาระประวัติศาสตร์ พร้อมเอกสารทุกรูปแบบ ...
การดำเนินการจัดจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย ( งบโรงละ 87,000 บาท) ..

สัญญาจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการจัดจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตค.52) ...

ดาวน์โหลดไฟล์ word แบบเสนอขอ และแบบรายงานประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ...

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู ...
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ...
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ...
หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
.. (ใช้ประเมินประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน)

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
(ใช้ประเมินประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน )
ตารางการใช้เงินเลื่อน 0.5 ขั้น และ 1 ขั้น ... ( ประกอบการคำนวนเม็ดเงิน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2554 ) ....( ตารางเงินเดือนรูปแบบ pdf ) ...
หนังสือการขอเยียวยา วิทยฐานะ กรณีไม่อนุมัติ ...
แบบคำขอ กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด ... ( แบบเยียวยา ) ..
การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
....( สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ) ...
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2551)
.......
( ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน / แบบฟอร์มการเลื่อนค่าตอบแทน ) ....
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2552)
....
......... ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน / บัญชีแนบท้ายคำสั่ง .....( คัดลอกจาก สพท.สร.1)
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ...
( การคิดคำนวณอัตรากำลังคร)
..... แบบประเมินครูดีในดวงใจ ...
..... เครื่องมือประเมินคุณลักษณะครูดีในดวงใจ ....

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ... ( แบบคำขอจาก สพท.สุรินทร์ เขต 1)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะพร้อมตัวอย่างการประเมินครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ...
ตารางเงินเดือนข้าราชการครู ...
เกณฑ์การคิดคำนวนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา

.......... ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ....
...................
(ตัวอย่างการรายงานของโรงเรียนบ้านปลาขาว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานศึกษาได้)

ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนฯ ..(ให้สถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เฉพาะครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
.........
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบคำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา ....( ยื่นคำร้อง 1-15 สิงหาคม 2550)
ตัวอย่างการจัดเตรียมร่องรอยข้อมูล/หลักฐานตามแบบประเมินคุณภาพงานด้านที่ 2 ...(สำหรับครู) .....
ตัวอย่างการจัดเตรียมร่องรอยข้อมูล/หลักฐานตามแบบประเมินคุณภาพงานด้านที่ 2 ..(สำหรับผอ.รร.) ....
ตัวอย่าง แบบบันทึกการนิเทศภายใน .....
แบบบันทึกผลการปฏิบัติตามโครงการ ....
แบบประเมินผลการการปฏิบัติตามโครงการ ....

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2550
....
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และเชี่ยวชาญ ...
บัญชีหมายเลขประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1.(คลิกบัญชีหมายเลขต่างๆ).(บัญชีสรุปการมีตัวตน1มีค.50)
............................
ตารางบัญชีเทียบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู .....(ใช้สำหรับการเลื่อนวิทยฐานะประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน)
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ...
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ประกอบการเลื่อนค่าจ้าง ...( ใช้ประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างเงินเดือน )
..... ตารางบัญชีเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ( ใช้สำหรับการเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างประจำ )
ตัวอย่างการเขียนรายงานตนเองของคร ....(ที่สอดคล้องกับสถานศึกษา)
คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร ..(สำหรับสถานศึกษา)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ..
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุกตำแหน่ง ) ..
เอกสารชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาระ
......หลักการจัดการศึกษา / การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน / การบริหารโดยคณะบุคคล
......การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / การส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นในการปฏิรูปการศึกษา
สรุปแนวทางการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ.ครูและบุคลากร


สรุปสาระสำคัญการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
คำสั่งการเปลี่ยนตำแหน่งตาม พ.ร.บ. และ บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของครู
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปสาระสำคัญ SBM
แบบใบลา สำหรับข้าราชการ
โรงเรียนนิติบุคคล
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู
แบบสืบสวนหาข้อเท็จจริง
เทคนิค 5 ประการสู่ความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ...

หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครู ....
หลักฐานการเบิกเงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็ก ....( สัญญาจ้าง )
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง ....


สำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านแสรออ ปีการศึกษา 2554 ( สำหรับคุณครูและบุคลากร รร. บ้านแสรออ ในการปฏิบัติงาน)

สำหรับคุณครู ที่สนใจจะเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว. 17

หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว. 17 .... ( ยื่นแบบคำขอได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีความพร้อม)  
.....1. แบบเสนอคำขอวิทยฐานะ แบบ กคศ. ( เป็นword) ประเมินครูชำนาญการ
.....2. คู่มือการประเมินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว. 17  
.....3. แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว. 17  
.....4. เอกสารต่างๆ ใบปะหน้าส่งผลงาน ขอรับการประเมินวิทยฐานะ  
.....5. รายละเอียดการดำเนินการเพื่อขอรับการประเมิน เตรียมไว้สำหรับคณะกรรมการ