การคิดคำนวณเกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา
วัน เสาร์ 24 มิ.ย. 06@ 10:13:50 ICT
หัวข้อ: บุคลากร


การคิดเกณฑ์อัตรากำลังครูให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาชื่อเรื่อง    การคิดคำนวณเกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา

เกริ่นนำ    ตามมาตรา  41    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  ระบุว่า  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯศึกษา  จะมีในหน่วยงานทางการศึกษาใด  จำนวนเท่าใด  และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใด  ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และ  ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ ก.ค.กำหนดไว้เดิมสำหรับสถานศึกษาในสังกัด  สปช.  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.  ที่ ศธ  1305/466  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2545  และสำหรับสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.  ที่ ศธ  1305/467  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2545

เทคนิควิธีปฏิบัติ    จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.กำหนด  ก่อน

                      -  ระดับก่อนประถมศึกษา            นร. :  ห้อง  =  30 :  1

                      -  ระดับประถมศึกษา                  นร. :  ห้อง  =  40 :  1      

                      -  ระดับมัธยมศึกษา                    นร. :  ห้อง  =  40 :  1      

                      นักเรียนแต่ละชั้นมีเศษตั้งแต่  10  คนขึ้นไป  ให้จัดเพิ่มได้อีก  1  ห้อง

เช่น อ.1  มีนักเรียน  39  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  1  ห้อง,  อ.2  มีนักเรียน  40  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  2  ห้อง
     ป.1  มีนักเรียน  45  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  1  ห้อง,  ป.2  มีนักเรียน  50  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  2  ห้อง                                            
     ป.3  มีนักเรียน  80  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  2  ห้อง,  ป.4  มีนักเรียน  90  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  3  ห้อง 
     ม.1  มีนักเรียน  120  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  3  ห้อง,  ม.2  มีนักเรียน  130  คน  จัดห้องตามเกณฑ์ได้  4  ห้อง  เป็นต้น

1.  กรณีที่ 1  โรงเรียนที่มีนักเรียน  120  คนลงมา

รายการ

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

ผู้สอน
1

2

3

4

5

6

ผู้บริหาร

1

1

1

1

1

1

รวม

2

3

4

5

6

72.  กรณีที่ 2  โรงเรียนที่มีนักเรียน  121  คนขึ้นไป  สรุปวิธีคิดให้ง่ายขึ้น  ดังนี้

              2.1  ก่อนประถมศึกษา =  ห้อง  x 30  +  น.ร.ทั้งหมด (.5 ขึ้นไปเพิ่มได้อีก 1 คน)

                                                               50

              2.2  ประถมศึกษา     =   ห้อง  x 40  +  นร.ทั้งหมด (.5 ขึ้นไปเพิ่มได้อีก 1 คน)

                                                               50


              2.3  มัธยมศึกษา     =  ห้อง  x  2


                 (ก.) อัตรากำลังครูผู้สอน  =  ผลการคำนวณอัตรากำลังครูแต่ละระดับที่ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์แล้วในข้อ  2.1 + 2.2 + 2.3
 (ข.) อัตรากำลังครูผู้บริหารและผู้ช่วย  (โรงเรียนทั่วไป)
                นักเรียน  360-719              มีผู้บริหาร  1  ผู้ช่วย  1  ตำแหน่ง
                นักเรียน  720-1,079           มีผู้บริหาร  1  ผู้ช่วย  2  ตำแหน่ง
                นักเรียน  1,080-1,679        มีผู้บริหาร  1  ผู้ช่วย  3  ตำแหน่ง
                นักเรียน  1,680 ขึ้นไป          มีผู้บริหาร  1  ผู้ช่วย  4  ตำแหน่ง
  * สำหรับโรงเรียนในโครงการพิเศษที่รับนักเรียนทั้งประจำและไป-กลับ  เช่น  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง  ก.ค.ศ.กำหนดให้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร  ดังนี้
                1-2       ห้องเรียน มีผู้บริหารได้  1  คน
                3-6       ห้องเรียน มีผู้บริหารได้  1  คน  มีผู้ช่วยได้  1  คน
                7-14     ห้องเรียน มีผู้บริหารได้  1  คน  มีผู้ช่วยได้  2  คน
                15-23   ห้องเรียน มีผู้บริหารได้  1  คน  มีผู้ช่วยได้  3  คน
                24  ห้องเรียนขึ้นไป            มีผู้บริหารได้  1  คน  มีผู้ช่วยได้  4  คน
 *  อัตรากำลังครูทั้งหมดของ ร.ร.นี้เท่ากับ    =  (ก.)  +  (ข.)
เอกสารอ้างอิง   
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.  ที่ ศธ  1305/466  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2545
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.  ที่ ศธ  1305/467  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2545
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.  ที่ ศธ  1305/361 ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2545

บทเรียนที่ได้    ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ใช้คิดอัตรากำลังครูไม่ใช่ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน        ที่รายงานกลุ่มนโยบายและแผน   และการจัดห้องเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ทำให้การคิดเกณฑ์อัตราอัตรากำลังครูคลาดเคลื่อน
คำสำคัญ           คิดคำนวณเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู
วันที่นำส่งข้อมูล   24   มิถุนายน  2549
ผู้นำส่งความรู้   นายประสิทธิ์  ปิยะผล   ตำแหน่งบุคลากร 7ว  งานวางแผนอัตรากำลังและ
                                                                 กำหนดตำแหน่ง
หน่วยงาน       สพท.ระยอง เขต 1
โทรศัพท์            0-3862-2198,  0-3862-2199
E – mail           prasit544@yahoo.com    


บทความนี้มาจาก สพท. ระยอง เขต 1 : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
index.php

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
index.php/modules.php?name=News&file=article&sid=326