แนวทางการดำเนินการจัดทำให้มีวิทยฐานะของครูและผอ.ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
(กำหนดยื่นแบบคำขอ 4 - 31 มกราคม 2549)

. การจัดทำและเตรียมเอกสาร (ครูชำนาญการ) .............................ข้ข้อมูลในส่วนล่างนี้ สำหรับผู้เสนอขอรับการประเมิน ครูชำนาญการ ..
. การจัดทำและเตรียมเอกสาร (ครูดีเด่น ) ............................................... ...
รายละเอียดแบบ วฐ. ต่างๆ ในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
. การจัดทำและเตรียมเอกสาร .............................................................. .....
สรุปประเด็นการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ( อ.สันต์ ศูนย์กลาง)
. คำชี้แจง ว. 26 ............................................................................... .......
แบบเสนอขอรับการประเมิน (พ) 3.1 และ 2.1
. คำชี้แจง ของ สพท.สร. 1 .......................................................................
ปก คำนำ สารบัญ การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 - 5 หน้า
. ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติงานพิเศษ ...................................... ....... ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 - 5 หน้า
..ตำแหน่งเทียบเท่า ............................................................. ..................... ปกการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 - 5 หน้า
..เทียบเท่าวิทยฐานะ.............................................................. ...................
..บัญชีรายละเอียดฯ(ดีเด่น)................................................ ........................
.บัญชีรายละเอียดฯ.................................................................... ...............
..แบบรายงานประเมินผลงานครูดีเด่น
..แบบรายงานผลการประเมินชำนาญการ
..แบบรายงานสรุปผล ครูดีเด่น
..แบบรายงานสรุปผลการประเมินชำนาญการ
..แบบเสนอขอ ผอ.รร.ชำนาญการ
. แบบเสนอขอรับประเมินครูชำนาญการ(กรณีพิเศษ)
. ปฏิทินการดำเนินการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ(กรณีพิเศษ)
. เปรียบเทียบวิทยฐานะ
. มาตรฐานตำแหน่งครู
. ว 26

นวทางการดำเนินการจัดทำให้มีวิทยฐานะของครูและผอ.ชำนาญการ..(จากแผ่น CD ล่าสุด )
( 21 มกราคม 2549 )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
(กำหนดยื่นแบบคำขอ 4 - 31 มกราคม 2549)

สำหรับผู้เสนอขอตาม ว. 25
แบบขอรับการประเมิน วฐ.1

แบบรายงานผล วฐ. 2
แบบรายงานผล วฐ. 3
หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีครูชำนาญการ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีรอง ผอ.ชำนาญการ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้มี ผอ.ชำนาญการ
ว. 25

สำหรับผู้เสนอขอตาม ว. 26
แบบเสนอขอ วฐ. 1/1
แบบเสนอขอ รอง ผอ.สถานศึกษา
แบบเสนอขอ ผอ. สถานศึกษา
แบบรายงานผล
แบบรายงานสรุป (ครูดีเด่น )
ว. 26

แบบประเมินและคู่มือ
กรอบแนวทางการประเมิน
คู่มือการใช้แบบประเมิน ด้านที่ 1
คู่มือการใช้แบบประเมิน ด้านที่ 2
คู่มือการใช้แบบประเมิน ด้านที่ 3
แนวปฏิบัติกรรมการประเมิน
แบบประเมิน ด้านที่ 1
แบบประเมิน ด้านที่ 2
แบบประเมิน ด้านที่ 2(2)
แบบประเมิน ด้านที่ 2(3)
มาตรฐานตำแหน่ง