กลุ่มบริหารงบประมาณ

.............. แบบรายงาน ปอ.1 ...( สำหรับสถานศึกษารายงาน)
..............
ประกาศาสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ( CL20) รร. บ้านแสรออ ...
........................
( ประกาศสอบราคาบนเว็บ สพฐ.) ...
................... เอกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ( CL20 ) รร.บ้านแสรออ ...

..............
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ SP2 ... /.. สัญญาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ CL20 ...
..................... ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ลงในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
..................... แบบฟอร์มการดำเนินการสอบราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ SP2

................
ขั้นตอนการดำเนินการสอบราคา สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ / สัญญาจ้างสอบราคาทั่วไป
..........
ตัวอย่างการรายงานการควบคุมภายใน (คตง.) ของสถานศึกษา ...
...................... ....
( ตัวอย่างโรงเรียนบ้านกราม / ตัวอย่าง รร. บ้านดู่พงษ์ /
..........
ตัวอย่างการดำเนินการสอบราคา การจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ....

.................... .การนำเสนอแนวทางตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ..ppt ...

.........
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ...
...........
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2552 สพท.สุรินทร์ เขต 1 ....
...........
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ... ( เตรียมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบระดับเครือข่ายฯ )
....................
( เอกสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพท.สุรินทร์ เขต 1 )
........... แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ...
( ตัวอย่างการตรวจสอบของสถานศึกษา )
................... ทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียน / ตัวอย่างการตรวจสอบพัสดุประจำปีของโรงเรียน.pdf /...
...........
แบบรายงานเดินทางไปราชการ .. ( สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา )
.......... การบริหารความเสี่ยง ตามขอบข่ายงานสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน (ตารางที่ 1 - 8) ....
..........
ระเบียบ กคศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหนง พ.ศ. 2550 ....
..........
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ2550 ...
..........
แบบรายงาน OUC ...
....... ..
แบบหนังสือรับรองหารหักภาษี ณ ที่จ่าย ....
( โปรดบันทึกลงเครื่องคอมฯ ก่อน)
..........
หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ....
..........
แบบตรวจสอบภายในสถานศึกษา ..
( แบบตรวจสอบการเงิน )....( แบบตรวจสอบพัสดุ ) ...
............
หลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา (นอกเหนือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ) ...
.................... แบบรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร
.................... แบบรายงานขอจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียน
.................... แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ....

.................... แบบใบสำคัญรับเงิน

...............
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ....( แผนบริหารงบประมาณ 2553 )
...............
ใบประกาศเกียรติคุณบัตร บริจาคเงินให้สถานศึกษา ...

คู่มือการตรวจสอบภายใน ( Powerpoit ...จากการประชุมอบรมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สพท.สุรินทร์ เขต 1 )...
.... แผนบริหารงบปี 49 / แผน 4 ปี / แผนบริหารงบประมาณ49 / การตรวจสอบภายใน / การอบรมเชิงปฏิบัติการ / ข้อสังเกตจากการตรวจ /
.... คู่มือบริหารพัสดุ / คำบรรยายเงินอุดหนุน / ตัวอย่างการจัดซื้อจ้าง / ตัวอย่างการตรวจสอบพัสดุ / ตัวอย่างการจัดทำบัญชีวัสดุ /
.... ตารางประเด็นตรวจสอบ / แบบตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี / การลงบัญชีโรงเรียนประถม / วินัยกับการควบคุมภายใน /
.... แสดงบรรยายพัสดุ
หลักฐานการยืมเงินงบประมาณ ...( สัญญาการยืมเงิน / แบบประมาณการ ) และแนบท้ายด้วยโครงการที่เกี่ยวข้อง ...
แผนกลยุทธ์ สพฐ..../ แผนยุทธศาสตร์ สพฐ...
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สพฐ..... ........(จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญตรี ...

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 ..
แบบใบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ( แบบ 7218 ) ...
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ...
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพท.สร. 1 ( ปีงบประมาณ 2548 )
แผนบริหารงบประมาณ ปี 2548
แบบรายงานการควบคุมภายใน
..... แบบ ปย. 1/ แบบ ปย. 2 / แบบ ปย. 3 / แบบ ปม. / และ แบบติดตาม ปย.
แผนกลยุทธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
แบบกรอกข้อมูลงบลงทุน ระยะปานกลาง 3 ปี กรณีพิเศษ
แบบรายงานเดินทางไปราชการ ...

แบบใบสำคัญรับเงิน ...

หนังสือรับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล
แบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล

แบบใบเบิกวัสดุ ...

แบบใบยืมพัสดุ ...

รายงานการควบคุมภายใน (คตง.) ระดับเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ....
ปี 2550 ....
เงินอุดหนุนสถานศึกษา
เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ....
แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา ...
คู่มือการบริหารการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียน ....
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ...

แนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ ...