แจ้งคุณครู โรงเรียนบ้านแสรออ ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ O-NET, NT, LAS ปีการศึกษา 2555 .. ..
รวบรวมโดย...เว็บมาสเตอร์ รร. บ้านแสรออ... ข้อมูลดาวน์โหลดจาก สทศ. เมื่อ 15 มีนาคม 2556 และข้อมูลจาก สพป.สุรินทร์ เขต 1
เชิญคุณครูทุกท่าน...ตรวจข้อมูลผลการเปรียบเทียบ o-net , NT, LAS .. ได้จากลิ้งต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและสถานศึกษา
 
เปรียบเทียบผลสอบ O-Net ชั้น ป. 6 สพป.สร.1 .... ผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....
เปรียบเทียบผลสอบ O-Net ชั้น ม. 3 สพป.สร.1 .... ผลการทดสอบนักเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ..
เปรียบเทียบผลสอบ NT ชั้น ป. 3 สพป.สร.1 .... ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....
เปรียบเทียบผลสอบ LAS สพป.สร.1 .... ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3....
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ป.1 สพป.สร.1 ทุกโรง.... ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
ผลสอบ LAS ชั้น ป.1 รร.บ้านแสรออ.... ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3....
ผลสอบ LAS ชั้น ป.1 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ.... ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน ชั้น ป. 6....
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ป.2 สพป.สร.1 ทุกโรง.... ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน ชั้น ม. 3....
ผลสอบ LAS ชั้น ป.2 รร.บ้านแสรออ.... ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....
ผลสอบ LAS ชั้น ป.2 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ.... ช่วงคะแนนของผู้เข้อสอบ ระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ..
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ป.3 สพป.สร.1 ทุกโรง.... ผลการสอบนักเรียนรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..
ผลสอบ LAS ชั้น ป.3 รร.บ้านแสรออ.... ผลการสอบนักเรียนรายบุคคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..
ผลสอบ LAS ชั้น ป.3 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ.... คะแนนผลการสอบ O-NET ที่แสดงขีดจำกัดล่าง ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2555
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ป.4 สพป.สร.1 ทุกโรง.... คะแนนผลการสอบ O-NET ที่แสดงขีดจำกัดล่าง ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2555
ผลสอบ LAS ชั้น ป.4 รร.บ้านแสรออ....  
ผลสอบ LAS ชั้น ป.4 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ....  
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ป.5 สพป.สร.1 ทุกโรง....  
ผลสอบ LAS ชั้น ป.5 รร.บ้านแสรออ....  
ผลสอบ LAS ชั้น ป.5 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ....  
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ม.1 สพป.สร.1 ทุกโรง....  
ผลสอบ LAS ชั้น ม.1 รร.บ้านแสรออ....  
ผลสอบ LAS ชั้น ม.1 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ....  
เปรียบเทียบผลสอบ LAS ชั้น ม.2 สพป.สร.1 ทุกโรง....  
ผลสอบ LAS ชั้น ม.2 รร.บ้านแสรออ....  
ผลสอบ LAS ชั้น ม.2 นักเรียนรายคน รร.บ้านแสรออ....  

Web Counter

จำนวนผู้เข้าชม

................ ( ข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 )... ( โหลดโปรแกรมวิเคราะห์คะแนนมาตรฐานที่ 5 )