หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
...

ลำดับที่
รายการ
ลำดับที่
รายการ
1
33
2
34
3
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย
35
ปกคู่มือการจัดทำหน่วยงานย่อย สามัญเดิม
4
โจทย์การลงบัญชีการเงิน
36
ปกคู่มือการจัดทำหน่วยงานย่อย มัธยม
5
ทะเบียนการเงินต่างๆ
37
ปกคู่มือการบริหารการเงิน สำหรับสถานศึกษา
6
แบบ บก. 28
38
ปกคู่มือการบริหารการเงิน สำหรับสถานศึกษา2
7
แบบใบสำคัญชดเชยอาหารกลางวัน
39
ปกคู่มือการบริหารการเงิน สำหรับสถานศึกษา3
8
แบบใบสำคัญเบิกเงินค่าพาหนะ
40
ปกคู่มือระบบการบริหารการเงิน ประถมเดิม
9
แบบใบสำคัญอุดหนุนบำรุงการศึกษา
41
ppt. การนำเสนอการบริหารการเงินในสถานศึกษา
10
แบบ บจ.12 ระดับประถม
42
ppt.การนำเสนอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
11
แบบ บจ. รายหัววัสดุระดับประถม
43
แบบประเมินโครงการ
12
บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
44
แบบฟอร์มการควบคุมการตรวจสอบ
13
บันทึกขอเปิดบัญช
45
แบบรายงานเดินทางไปราชการ
14
บันทึกส่งใช้ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
46
ppt. ระบบการควบคุมภายใน (อ.ชูใจ)
15
แบบจัดซื้อวัสดุ
47
ppt. การควบคุมความเสี่ยง ( อ.กาญจนา)
16
แบบจ่ายเงินอื่น
48
คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
17
แบบติดใบเสร็จรับเงิน
49
ppt. เงินรายได้สถานศึกษา
18
แบบประมาณการในสัญญายืมเงิน
50
ppt. ตัวชี้วัดที่ 6 การดำเนินงานด้านพัสด
19
แบบฟอร์มเงินสด สามัญเดิม
51
ppt. การบรรยายระบบบัญชี ( คุณกุ้ง)
20
แบบฟอร์มทะเบียนประถม
52
ppt. การบรรยายพัสดุ ( คุณจตุพร)
21
ใบนำฝาก
53
ppt. การบรรยายพัสดุ 2 ( คุณจตุพร)
22
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1
54
ppt. การบรรยายการเงินโรงเรียน (คุณนิภา)
23
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2
55
การลงบัญชี ระดับประถมใหม
24
ใบเบิกเงินฝาก
56
การลงบัญชี ระดับประถมใหม่2
25
ใบยืมเงิน
57
ppt. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ
26
ใบยืมเงิน 2
58
ppt. อบรมเขวา..ค่าปัจจัย
27
ใบสำคัญรับเงิน
59
ppt. อบรมเขวา การบริหารการเงิน
28
ใบเสร็จรับเงิน
60
ppt. อบรมเขวา..ค่าปัจจัย2
29
ใบเสร็จสรรพากร
61
ppt. อบรมเขวา..หลักฐานการจ่าย
30
แบบพานักเรียนไปสถานพยาบาล
62
ppt. โจทย์บัญชี คุณกุ้ง
31
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
63
ppt. เงินปัจจัยพื้นฐาน
32
หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
64
70
ใบเบิกวัสด
65
ppt.การตรวจสอบโรงเรียน
71
ใบยืมพัสดุ
66
ppt. หลักฐานการจ่าย
72
แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา
67
ppt. เงินรายได้สถานศึกษา
69
ppt. การบรรยาย เมือง 2 ( คุณชูใจ)
68
ppt. ระบบควบคุมภายใน (อ.ชูใจ)ได้รับข้อมูลจาก อ. ชูใจ สุขยา..... หน่วยตรวจสอบภายใน สพท. สุรินทร์ เขต 1...