รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน....โรงเรียนบ้านแสรออ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์...
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุดปัจจุบัน เริ่ม กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ....จำนวน 15 คน
 

นายสันติ ยืนยาว
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
   
 
   
 
พระอธิการประเสริฐ ศิรวณโณ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายประมุข รังสรรค์เมธากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ

พระแสวง นิสสโภ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นายภิพักตร์ สมัครสมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเทอดศักดิ์ นุตโร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพุฒิพงศ์ บูรณ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
นายบุญทัน ราศรีนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัฒนา บูรณ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญนาค สมัครสมาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
 
นายประกอบ พอกพูน
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายธวัช พันธ์ศรี
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุทิศ หาสุข
ผู้แทนองค์กรชุมชน
   


บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ..
นายประยุทธ โพธิ์เงิน
ผู้แทนครู
( ว่าง )
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นางมันทณี จารัตน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ( ผู้ใหญ่หมู่ 11 )
 
ภาพบรรยากาศการประชุม