แนวทางการนำจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552 - 2561 )

(เพื่อบริการสถานศึกษา ในการนำไปประยุกต์ใช้)
รายการ
รายการ
แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
Road mab จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวอย่างข้อมูลนักเรียนรายบุคล ...
แบบติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้น ..
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ....
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2
ตัวอย่างการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
แบบสรุปผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ..
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
 
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา
งานที่มอบหมายให้คุณครูจัดทำ ประกอบด้วย 3 รายการ
 
1 ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
 
2 แบบบันทึกผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาฯ
 
3 แบบสรุปผลการประเมินตามจุดเน้นกรพัฒนาฯ