แบบ ปพ. 5 และ 6 (อัตโนมัติ) โรงเรียนบ้านแสรออ...
ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา...

ที่
รายการ
หมายเหตุ
คู่มือการใช้แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ ... ให้คุณครูศึกษาวิธีการใช้ก่อนกรอกข้อมูล
คู่มือการใช้ แบบ ปพ. 5 ...  
คู่มือการใช้ แบบ ปพ. 6  
คู่มือการใช้ แบบประกาศ ...  
แบบ ปพ. 5 รูปแบบ 1 ( ใช้สำหรับครูสอนประจำวิชา)...
...แบบประกาศ
.. แบบ ปพ. 5 ระดับประถมศึกษา
.. แบบ ปพ. 5 ระดับมัธยมศึกษา
 
แบบ ปพ. 5 รูปแบบ 2 ... ( ใช้สำหรับครูสอนประจำชั้น ) ...  
แบบ ปพ. 6 ...
... ระดับประถมศึกษา
... ระดับมัธยมศึกษา