ข่าวแจ้งสถานศึกษา....จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ...
เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนบ้านแสรออ ...เครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์
การสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ....

...........ขอให้สถานศึกษา จัดทำแบบสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลังจากคณะกรรมการประเมิน
.เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเป็นเอกสาร รูปเล่ม ... จัดส่ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 ภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2553
............... ( คลิกแบบรายงานเป็นรูปเล่ม )...

.......... รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับพื้นฐาน ...

.......... รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย...


.โครงการประกันคุณภาพภายใน ...ข้อมูลโดย ....นายไพศาล มีพร้อม ......