บัญชีการปรับเงินเดือนข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2554
แท่งเงินเดือนครู เมษายน 2554 ( แนบท้ายบัญชีการปรับเงินเดือนร้อยละ 5 ) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554