.แจ้งผู้บริหารฯและคุณครูทุกท่าน เข้าอบรม UTQ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 55 ถึง 20 กย.55 บนเว็บไซต์...

KM องค์ความรู้วิชาการ
การวิจัยชั้นเรียน ..
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ..
การประกันคุณภาพภายใน
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก .
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานวิจัยเพื่อวัดความสามารถการอ่าน
ตรวจผลการสอบ NT ชั้น ป. 3 .
ผลการสอบ O-net ชั้น ม. 3 ..
ภารกิจงานวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา .
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
การวัดผลและประเมินผล ..
การแนะแนวการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น
เว็บลิ้งที่น่าสนใจ
แบบทดสอบทางการเรียน สพฐ.
สถานีฟังเพลง ออนไลด์
ดูทีวี ออนไลด์
โครงการเด็กไทย หัวใจรีไซเคิล
ดาวน์โหลด แบบ ปพ.ต่างๆ


Health insurance quote

จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับจาก 19 มกราคม 2551)


เครื่องคิดเลข ออนไลด์
0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

แจ้งคุณครู ทุกท่าน จัดทำประมวลรายวิชา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ( คลิกตัวอย่าง)
 
 นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สถานศึกษา จัดเตรียมการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา...โดยการจัดทำรายงานตนเอง ( SAR) จัดให้ มีข้อมูลผลการสอบของนักเรียน ไปใช้ในการรายงานตนเอง และนำข้อมูลผลการสอบของนักเรียน...เพื่อวิเคราะห์ผลการ สอบของสถานศึกษา และนำข้อมูลไปใช้วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป...

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ
จังหวัดอุบลราชธานี... เพื่อศึกษาโบราณสถาน ในเชิงประวัติศาสตร์

เช่น...ผาแต้ม , หาดแก่งสะพือ , วัดถ้ำคูหาสวรรค์... คณะครูและ
นักเรียน มีความสุขในการเดินทางเป็นอย่างดี

อ.ทรรศิน บุญสุยา และคณะครู นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3 ออก
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตบริการของโรงเรียน

ดาวน์โหลดงานในกลุ่มบริหารวิชาการ .. ( เชิญคลิกข้อความด้านหน้า )
........ - มีรูปแบบการเขียนรายงานตนเอง ( SAR ) ของคุณครู
........ - มีตัวอย่างการเขียน bestpractice
........ - ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ( Course Syllabus )
........ - สรุปรายงานการจัดการศึกษา ปี 2552 ...
ข่าวและประชาสัมพันธ์
   
 
ด้วยสถานศึกษา..ได้ยื่นคำขอประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 และ บัดนี้ สำนักงาน สมศ. ได้ดำเนินการ
ประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ในรอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
..ปรากฏผลการประเมิน.
.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
... ( คลิกชมหนังสือรับรอง )..

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 05.07.2012 / ฟังเพลงโรงเรียนในฝันจากเว็บนี้...
ผอ.รร. รับมอบจานดาวเทียมจาก ศิษย์เก่า...

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุกคน

เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2553
24 - 26 มิ.ย. 52
ณ วัดป่าไตรวิเวก
อำเภอเมืองสุรินทร์

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

นางดารุณี ประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


นางสุพรรณี เจริญผล
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวณิช ลวดเงิน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสมควร แววเพชร
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางนัยรัตน์ เฉลียวศิลป์
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวรรณพร มุตตะโสภา
กลุ่มบริหารวิชาการ
คลิกอ่านข้อมูลแต่ละคน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรี
รายการสื่อทางโทรทัศน์
รายการสื่อวิทยุ
ประมวลข่าว


English Program

 


เว็บกลุ่มบริหารวิชาการ ...โรงเรียนบ้านแสรออ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Fax & Tel. 0 - 4458 - 2110
sraeor@hotmail.com / sraeor@yahoo.com /
webmaster ::: คุณครูวณิช ลวดเงิน และทีมงานนักเรียน